Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

 1. Onder Generatie bèta wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: dienstverlener op het gebied van marketing, strategie en innovatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80403573.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

Artikel 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Generatie bèta, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen daarvan af te wijken. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Generatie bèta uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Generatie bèta, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Generatie bèta en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Alle door Generatie bèta vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes en prijsopgaven door Generatie bèta blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Generatie bèta. Offertes zijn uitsluitend bindend voor Generatie bèta, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen, tenzij anders aangegeven, schriftelijk heeft aanvaard. Generatie bèta is vrij om elke opdracht – ook na aanvaarding – te weigeren of te annuleren vanwege – naar het oordeel van Generatie bèta – mogelijke strijd met de openbare orde of goede zeden of vanwege (een mogelijke) aantasting van de goede eer en naam van Generatie bèta.
 2. Offertes van Generatie bèta zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Generatie bèta daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Generatie bèta anders aangeeft.

Artikel 4. Ter beschikking stellen van informatie en medewerking

 1. De opdrachtgever verstrekt Generatie bèta tijdig alle documenten, informatie en contracten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Generatie bèta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Generatie bèta is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Generatie bèta kenbaar behoorde zijn.
 2. De uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, bescheiden en overige informatie, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5. Geheimhouding
Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Generatie bèta voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Generatie bèta het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Generatie bèta zal dit in overleg met opdrachtgever doen.
 3. Generatie bèta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Generatie bèta de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Generatie bèta of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 2. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtvoering, zal Generatie bèta in overleg met opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Generatie bèta is gerechtigd om de extra kosten voor wijzigingen van de opdracht bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van 6.2 zal Generatie bèta geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Generatie bèta kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen Generatie bèta en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Generatie bèta derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Kosten, betaling, reclames en verjaringstermijn

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum op de door Generatie bèta aangegeven bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Generatie bèta gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Generatie bèta, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van € 150,00, die Generatie bèta maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 4. De administratie van Generatie bèta zal, met uitzondering van overduidelijke fouten, bepalend zijn voor de hoogte van hoofdsommen en andere bedragen die opdrachtgever van tijd tot tijd verschuldigd is aan Generatie bèta.
 5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Generatie bèta de standaardprijs en/of de op de orderbevestiging vermelde prijs voor de duurovereenkomsten jaarlijks mag herzien. Generatie bèta stelt opdrachtgever een maand van tevoren op de hoogte van eventuele verhogingen van de standaardprijs.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Generatie bèta onmiddellijk opeisbaar.
 7. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen één maand na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen één maand na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 8. Indien opdrachtgever reclameert over het factuurbedrag is hij verplicht dit binnen vijf werkdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk te melden bij Generatie bèta.
 9. Reclames als in 8.7 en 8.8 lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 10. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Generatie bèta de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 10. Eigendomsrechten van Generatie bèta

 1. Generatie bèta behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle door Generatie bèta verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Generatie bèta worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Generatie bèta behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Generatie bèta is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig is aangeleverd.
 2. Generatie bèta is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade.
 3. Indien Generatie bèta aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Onder directe schade wordt o.a. verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Generatie bèta aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Generatie bèta aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Generatie bèta is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Generatie bèta. De opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Generatie bèta heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Generatie bèta voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Generatie bèta toerekenbaar is. Indien Generatie bèta uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Generatie bèta zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Generatie bèta, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die daardoor aan de zijde van Generatie bèta en derden ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Generatie bèta vrijwaren tegen alle kosten, vorderingen, verliezen of schade die Generatie bèta moet vergoeden of uitspraken tegen Generatie bèta ten gevolge van schending door opdrachtgever van de intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens die door Generatie bèta aan opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 13. Overmacht

 1. Generatie bèta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van een verplichting op grond van deze overeenkomst, indien dat wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of omstandigheid buiten de invloedssfeer van Generatie bèta, waaronder mede begrepen uitval van het internet, uitval van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de wetgeving, waaronder mede begrepen de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante voorschriften, regels, jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan.
 2. Generatie bèta kan zich beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die het nakomen of het verdere nakomen van de verplichtingen verhinderen, zich voordoen, nadat Generatie bèta haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Voor zover Generatie bèta ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Generatie bèta gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Beëindiging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste dertig dagen in acht te nemen.
 2. In geval van tussentijdse opzegging heeft Generatie bèta naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het overeengekomen honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Generatie bèta en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.